VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE DODÁVKY A PLATBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE DODÁVKY A PLATBY

(1.3.2024)


1.    Rozsah pôsobnosti

1.1    Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa použijú podľa § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (ďalej len "Obchodný zákonník SR") na všetky zmluvy Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o., IČO: 25087967, se sídlem Na Královce 31/4, Vršovice, 101 00 Praha 10 (ďalej len: "my" "nás") uzatvárané výlučne s podnikateľmi v zmysle § 261Obchodného zákonníka SR (ďalej spoločne: "zákazníci") pre všetky ponuky, zmluvy, dodávky a iné služby vrátane súvisiacich doplnkových služieb (ďalej spoločne: "dodávky"), v prípade dodania hmotného majetku alebo "tovar") Tieto VOP sa ďalej použijú ako rámcová zmluva aj pre všetky budúce obchodné vzťahy so zákazníkmi a dodávky pre zákazníka, aj keď nie sú výslovne opätovne dohodnuté. Akékoľvek odchylné alebo protichodné alebo dodatočné obchodné podmienky nášho zákazníka sa neuplatnia; Takéto prípadné obchodné podmienky zákazníka sa uplatnia len v prípade, ak sme s ich použitím výslovne udelili písomný súhlas. Ani v prípade dodania tovaru bez ďalších podmienok, ako aj v prípade našej účasti na elektronických platformách alebo iných elektronických/automatizovaných postupoch zákazníka, a s tým súvisiaceho označenia niektorého ponúkaného políčka, ktoré je nevyhnutné zo systémových dôvodov na týchto platformách vybrať alebo označiť, toto nebude považované za právne záväzné vyjadrenie súhlasu s podmienkami používania alebo inými všeobecnými obchodnými podmienkami zákazníka.

1.2    Právne relevantné vyhlásenia a oznámenia, ktoré má zákazník v súvislosti s dodávkami vykonať (napr. stanovenie termínov, oznámenie vád, vyhlásenie o odstúpení od zmluvy alebo uplatnenie nároku na poskytnutie zľavy), sa musia urobiť písomne (t. j. v zmysle týchto VOP v písomnej alebo textovej forme, napr. e-mailom, listom, faxom). Tým nie je dotknuté naše právo požadovať ďalšie dôkazy, najmä v prípade pochybností o oprávnenosti oznamovateľa na vykonanie daných úkonov. 

1.3    Odkazy na platné zákonné ustanovenia majú len vysvetľujúci význam. Aj bez takéhoto vysvetlenia sa použijú aplikovateľné zákonné ustanovenia, pokiaľ nie je ich použitie týmito VOP priamo zmenené alebo výslovne vylúčené.

1.4    Jednotlivé dohody uzatvorené so zákazníkom v individuálnych prípadoch (vrátane vedľajších dohôd, dodatkov a zmien) majú v každom prípade prednosť pred týmito VOP. Všetky také dohody musia byť zachytené písomne.

1.5    Neplatnosť jednotlivých ustanovení týchto VOP nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení týchto VOP.

2.    Uzatvorenie zmluvy, dokumenty, vlastnícke právo, nástroje

2.1    Naše ponuky sa môžu meniť a nie sú záväzné; vyhradzujeme si najmä právo na zmenu produktov, cien a ďalších podmienok. Zmluva je uzavretá až vtedy, keď prijmeme objednávku zákazníka. Termín, druh a rozsah našich dodávok sa riadia výlučne našim písomným potvrdením objednávky. Za písomne potvrdenie objednávky sa považujú takisto faktúry alebo iné dokumenty, ktoré sme označili ako záväzné. V prípade kompletných ponúk sa ceny v nich uvedené vzťahujú na všetky položky obsiahnuté v ponuke v čase vystavenia objednávky. Ak sa zaslaná objednávka týka len časti celkovej ponuky, je potrebné si ceny neskôr vyžiadať znova. Ak sme objednávku písomne nepotvrdili, dôjde k uzatvoreniu zmluvy najneskôr plnením objednávky za použitia našich VOP. Radi by sme upozornili, že naši zamestnanci alebo zástupcovia poverení zabezpečovaním dodávok nie sú oprávnení uzatvárať akékoľvek ústne vedľajšie dohody alebo poskytovať ústne ubezpečenia, ktoré idú nad rámec obsahu už uzatvorených dohôd. Telefonické alebo ústne vyhlásenia našich zamestnancov a zástupcov vyžadujú naše výslovné písomné potvrdenie, aby boli právne účinné.

2.2    Vyhradzujeme si vlastnícke a autorské práva na cenové ponuky, koncepty, návrhy, projekty, výkresy a iné dokumenty; tieto dokumenty sa nesmú meniť a môžu byť poskytnuté tretím stranám len s našim predchádzajúcim súhlasom. Tieto dokumenty je potrebné na požiadanie kedykoľvek, a v každom prípade vrátiť, ak sa objednávka nerealizuje u nás. 

2.3    Sme výlučným vlastníkom všetkých majetkových práv a práv duševného vlastníctva, ktoré vznikli v priebehu obchodného vzťahu s nami v súvislosti s dodávkami tovaru, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak.

2.4    Ak sme dodali tovar podľa výkresov, modelov, vzoriek alebo iných dokumentov poskytnutých zákazníkom, zákazník zodpovedá za to, že: (i) nebudú porušené vlastnícke práva tretích strán a (ii) výrobky na ich základe budú v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä s predpismi týkajúcimi sa bezpečnosti výrobkov. Ak nám tretie strany zakážu najmä výrobu a dodávanie takýchto výrobkov s odvolaním sa na majetkové práva, sme oprávnení (bez toho, aby sme boli povinní skúmať právny stav) zastaviť akúkoľvek ďalšiu činnosť v tomto smere a požadovať od zákazníka náhradu škody v súlade so zákonnými ustanoveniami (pozri tiež článok 8.3 VOP). Zákazník sa súčasne zaväzuje, že nám v rozsahu svojej zodpovednosti bezodkladne a v plnej výške nahradí všetky škody a výdavky, vrátane tých, ktoré nám vzniknú v súvislosti s tým, že si tretie osoby budú voči nám uplatňovať akékoľvek nároky v súvislosti so  špecifikáciami, projektovými podmienkami a/alebo dokumentmi, ktoré nám boli poskytnuté zo strany zákazníka.

2.5    Sme oprávnení si zaobstarať materiál na celú objednávku a okamžite vyrobiť celú objednávku. Akékoľvek požiadavky zákazníka na zmenu preto už nemôžu byť zohľadnené po zadaní objednávky, pokiaľ to nebolo výslovne dohodnuté.

2.6    Ak je to potrebné z dôvodov súvisiacich s výrobou alebo plánovaním, sme oprávnení dodať zákazníkovi nadbytočné alebo malé množstvá za predpokladu, že to pre zákazníka nie je nevhodné.

3.    Špecifikácie

3.1    Požiadavky na predmet dodávky sú určené dohodnutými charakteristikami (napr. špecifikáciami, označením, vydaním/modelom, a inými informáciami). Záruka za akosť (napr. podľa § 429 Obchodného zákonníka SR) alebo zodpovednosť za vady (napr. § 436 a nasl. Obchodného zákonníka SR) resp. spôsobilosť na určitý účel alebo vhodnosť na určité použitie alebo účel, dobu používania, životnosť, funkčnosť, kompatibilitu, iné subjektívne alebo objektívne požiadavky, zhodu so vzorkami alebo vzormi sa poskytuje len vtedy, ak to bolo výslovne písomne dohodnuté; vo všetkých ostatných ohľadoch zodpovedá za vhodnosť a spôsob použitia výlučne zákazník. Vyhradzujeme si právo realizovať menšie, zákonom požadované a/alebo technicky, najmä metrologicky, nevyhnutné odchýlky od fyzikálnych a chemických veličín vrátane farieb, receptúr, chemického zloženia, procesov a použitia surovín, pokiaľ to nie je pre zákazníka neprimerané. To platí aj pre iné nepodstatné odchýlky od dohodnutých požiadaviek alebo zhoršenie použiteľnosti. 

3.2    Pokiaľ zákazník poskytol návrh, informácie, údaje, špecifikácie, postupy a techniky alebo pokiaľ predmet dodávky obsahuje súčiastky alebo komponenty, ktoré vybral alebo poskytol zákazník, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za vady alebo chyby, ktoré z toho vyplývajú. V zásade platí, že zodpovednosť v súvislosti s používaním predmetu dodávky, ako aj za všetky požiadavky na posudzovanie zhody týkajúce sa konečného výrobku zákazníka, najmä za certifikáciu CE, nesie výlučne zákazník.

3.3    Informácie o predmete dodávky (napr. v katalógoch, informáciách o produktoch, elektronických médiách alebo na etiketách) vychádzajú z našich všeobecných skúseností a znalostí a predstavujú len orientačné hodnoty alebo označenia, ale nie sú zárukou. Tieto špecifikácie výrobku, ako aj výslovne dohodnuté výkonnostné charakteristiky a/alebo účely použitia nezbavujú zákazníka povinnosti vyskúšať vhodnosť tovaru na zamýšľané použitie a prijať primerané opatrenia v rámci náležitej starostlivosti pri skladovaní.

3.4    Informácie o kvalite, trvanlivosti a možnostiach použitia nášho tovaru neobsahujú žiadne záruky, pokiaľ nie je výslovne písomne uvedené inak.

4    Dodanie a dodacie lehoty

4.1    Náklady a nebezpečenstvo v súvislosti s akýmikoľvek zásielkami znáša zákazník, bez ohľadu na miesto prepravy. Ak si zákazník vymienil určitý spôsob prepravy, dodatočné náklady s tým súvisiace znáša zákazník. Dodacie lehoty sú (v prípade, že bol so zákazníkom dohodnutý termín dodania) len približné a nezáväzné, pokiaľ nebol termín dodania výslovne dohodnutý ako pevný (fixný), t. j. pokiaľ nebolo písomne potvrdené, že zákazník po uplynutí dodacej lehoty už nemá o dodávku záujem. Dodacia lehota je dodržaná včasným oznámením o pripravenosti na odoslanie alebo prevzatie tovaru. Dodacia lehota pre dodávky tovaru nezačne plynúť, pokiaľ si zákazník riadne nesplnil svoje príslušné povinnosti alebo záväzky, ako napríklad poskytnutie technických údajov a dokumentov, uvoľnenie komponentov podľa dohodnutých postupov pre prvotné odbery vzoriek, schválenia a prípadne úhradu dohodnutej zálohy alebo odovzdanie zabezpečenia platby, pokiaľ bolo dohodnuté.

4.2    Sme oprávnení realizovať čiastočné dodávky, ak to nie je pre zákazníka neprimerané. V prípade malých objednávok, t. j. objednávok na množstvo, ktoré nezodpovedá aspoň jednej obalovej jednotke, si vyhradzujeme právo účtovať cenu príslušnej obalovej jednotky ako minimálne množstvo alebo minimálny paušál.

4.3    Ak z dôvodov, za ktoré nezodpovedáme (nedostupnosť služby), nebudeme môcť dodržať záväzné dodacie lehoty, budeme o tom zákazníka bezodkladne informovať a zároveň mu oznámime predpokladanú novú dodaciu lehotu. Ak služba nie je dostupná ani v novej dodacej lehote, sme oprávnení od zmluvy úplne alebo čiastočne odstúpiť; zákazníkovi bezodkladne vrátime všetky už zaplatené plnenia. Prípadom nedostupnosti služby v tomto zmysle je najmä oneskorená dodávka zo strany nášho dodávateľa, ak sme uzavreli konkrétnu kryciu transakciu v rozsahu obvyklom v danom odvetví, zavinenie nie je na našej strane ani na strane nášho dodávateľa a v konkrétnom prípade sme neprevzali žiadnu osobitnú zodpovednosť za obstaranie; Tým nie je dotknutá naša zodpovednosť podľa bodu 8. 

4.4    Návrh na začatie konkurzného konania alebo porovnateľného konania podľa zahraničného práva, vznik platobných ťažkostí alebo zistenie výrazného zhoršenia finančnej situácie zákazníka nás oprávňujú pozastaviť dodávky v celom rozsahu a odmietnuť plnenie súčasných zmlúv, pokiaľ zákazník neposkytne protihodnotu vopred alebo na našu žiadosť neposkytne primeranú zábezpeku.

4.5    Nárok na náhradu škody z dôvodu omeškania alebo neplnenia alebo právo na odstúpenie od zmluvy predpokladá, že nám zákazník určil primeranú dodatočnú lehotu a tá márne uplynula, pokiaľ určenie lehoty bolo bez právneho významu.

4.6    Ak je zákazník v omeškaní s platbou alebo prevzatím alebo zavinene poruší iné primárne alebo sekundárne povinnosti (napr. neposkytne potrebnú súčinnosť), sme oprávnení požadovať náhradu škody, ktorá nám v tejto súvislosti vznikla, vrátane akýchkoľvek dodatočných nákladov (napr. náklady na skladovanie). Vyhradzujeme si právo uplatniť si ďalšie nároky. Ak je zákazník v omeškaní s prevzatím tovaru alebo v omeškaní dlžníka, nebezpečenstvo škody alebo náhodného zničenia tovaru prechádza na zákazníka.

4.7    Nebezpečenstvo škody prechádza na zákazníka najneskôr pri odovzdaní tovaru. V prípade predaja s dodaním na iné miesto, ako je miesto plnenia (pozri bod 5.2 VOP), však nebezpečenstvo škody prechádza na zákazníka pri odovzdaní tovaru zasielateľovi, dopravcovi alebo inej osobe alebo inštitúcii určenej na vykonanie prepravy. To platí bez ohľadu na dohodnuté miesto odoslania tovaru a bez ohľadu na to, kto znáša prepravné náklady. Ak bolo pri dodávke dohodnuté prevzatie, je rozhodujúce pre okamih prechodu nebezpečenstva škody. Vo všetkých ostatných ohľadoch sa primerane použijú príslušné ustanovenia zákona týkajúce sa zmlúv o dielo a poskytovaní služieb aj na dohodnuté prijatie.

4.8    Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, všetky nami používané Incoterms odkazujú na INCOTERMS 2020, ktoré vydala Medzinárodná obchodná komora (ICC).

4.9    Ak nebolo so zákazníkom dohodnuté inak, sa naše colné informácie obmedzujú na nepreferenčný pôvod podľa čl. 59 a nasl. Colného kódexu Európskej únie Nariadenia (EÚ) č. 952/2013. 

5    Zabezpečenie

5.1    Vlastnícke právo k tovaru predanému zákazníkovi (ďalej len "tovar, ktorý je predmetom výhrady vlastníckeho práva“) prechádza na zákazníka až do okamihom riadneho zaplatenia všetkých našich súčasných a budúcich pohľadávok vrátane podmienených a vedľajších pohľadávok voči zákazníkovi, ktoré vznikli v súvislosti s dodávkami tovaru a s priebežným vymáhaním pohľadávok (ďalej len "zabezpečené pohľadávky"). Ak sa vyžaduje zápis výhrady vlastníckeho práva do verejného registra alebo ak si účinnosť výhrady vlastníckeho práva vyžaduje poskytnutie súčinnosti zákazníka iným spôsobom, zákazník sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť na vlastné náklady.

5.2    Zákazník je povinný zaobchádzať s tovarom, ký je predmetom výhrady vlastníckeho práva, so starostlivosťou riadneho obchodníka a je povinný ho na vlastné náklady primerane poistiť proti požiaru, vlámaniu, krádeži a iným obvyklým rizikám. Ak je potrebné vykonať údržbu a revízne práce, zákazník ich vykoná včas a na vlastné náklady. Tovar, ktorý je predmetom výhrady vlastníckeho práva, nesmie byť založený v prospech tretích osôb alebo poskytnutý ako zábezpeka pred úplným uspokojením zabezpečených pohľadávok. Zákazník je povinný nás bez zbytočného odkladu písomne informovať o tom, že tretie osoby a v akom rozsahu získali k tovaru, ktorý je predmetom výhrady vlastníctva prístup (napr. zadržanie, exekučný súpis).

5.3    V prípade konania zákazníka, ktoré je v rozpore so zmluvou, najmä v prípade nezaplatenia splatnej kúpnej ceny, sme oprávnení odstúpiť od zmluvy v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a/alebo požadovať vydanie tovaru na základe výhrady vlastníckeho práva. Výzva na vrátenie tovaru neobsahuje zároveň vyhlásenie o odstúpení od zmluvy, naopak, sme oprávnení požadovať len vrátenie tovaru a vyhradiť si právo na odstúpenie od zmluvy. Ak zákazník nezaplatí splatnú kúpnu cenu, môžeme si tieto práva uplatniť len vtedy, ak sme zákazníkovi predtým stanovili primeranú lehotu na zaplatenie alebo ak stanovenie takejto lehoty podľa zákonných ustanovení nie je potrebné.

5.4    Až do odvolania (pozri nižšie pod písmenom c)) je zákazník oprávnený predať a/alebo spracovať alebo zmiešať tovar, ktorý je predmetom výhrady vlastníckeho práva v rámci svojej bežnej obchodnej činnosti. V prípade, ak zákazník použije tovar, ktorý je predmetom výhrady vlastníckeho práva na plnenie zmlúv o dielo a/alebo zmlúv o poskytnutí služieb alebo dodaní materiálu, považuje je to takisto za predaj tovaru. V týchto prípadoch sa popri všeobecne platných zásadách použijú aj nasledujúce ustanovenia:

a)    Výhrada vlastníckeho práva sa vzťahuje na výrobky, ktoré vznikli spracovaním, zmiešaním alebo spojením s tovarom, ktorý je predmetom výhrady vlastníckeho práva v ich celkovej hodnote, pričom v uvedených prípadoch sa považujeme za výrobcu. Ak po spracovaní, zmiešaní alebo spojení s tovarom tretích osôb trvá vlastnícke právo týchto tretích osôb, stávame sa spoluvlastníkmi v pomere k fakturovaným hodnotám spracovaného, zmiešaného alebo spojeného tovaru. Vo všetkých ostatných ohľadoch platí pre nový výrobok to isté, ako bolo uvedené ohľadne tovaru, ktorý je predmetom výhrady vlastníckeho práva.

b)    Zákazník týmto na nás postupuje ako zábezpeku svoje pohľadávky voči tretím osobám, vyplývajúce z ďalšieho predaja tovaru, ktorý je predmetom výhrady vlastníckeho práva alebo výrobku z neho vyrobeného až do výšky nášho prípadného spoluvlastníckeho podielu, uvedeného vyššie pod písm. a). Postúpenie pohľadávky prijímame. Povinnosti zákazníka uvedené v bode 5.2 sa primerane vzťahujú aj na postúpené pohľadávky.

c)    Zákazník je oprávnený vymáhať pohľadávku popri nás. Zaväzujeme sa, že neodvoláme oprávnenie zákazníka ďalej predať a zinkasovať platbu, za predpokladu, že zákazník (i) sa nedostane (úplne alebo čiastočne) do omeškania s plnením platobných povinností voči nám, (ii) nemá platobné problémy z dôvodu výrazného zhoršenia svojej finančnej situácie alebo v tejto súvislosti nedôjde k zmene vo vlastníctve spoločnosti zákazníka, (iii) si bude riadne plniť svoje ostatné zmluvné povinnosti, ktoré má voči nám. V prípade odvolania nášho súhlasu je zákazník povinný na našu prvú písomnú výzvu informovať nás o dlžníkoch postúpených pohľadávok, poskytnúť nám všetky potrebné doklady a oznámiť dlžníkom postúpenie.

5.5.    Ak trhová hodnota poskytnutých zábezpek prevyšuje nominálnu hodnotu našich pohľadávok voči zákazníkovi o viac ako 10 %, na žiadosť zákazníka uvoľníme zábezpeky podľa nášho výberu.

6.    Ceny a platby

6.1    Naše ceny sú uvedené v EUR a platia pre dodanie FCA INCOTERMS 2020 (dohodnuté miesto dodania), ktoré je zároveň miestom plnenia (aj pre prípadné ďalšie plnenie). K cene bude pripočítaná DPH v zákonnom stanovenej vo výške a všetky vzniknuté náklady na dopravu a balenie. V prípade prípustných čiastkových dodávok môže byť každá dodávka fakturovaná samostatne. Ak neboli pri uzatvorení zmluvy dohodnuté žiadne ceny, platia naše ceny platné v deň uzatvorenia zmluvy (pozri bod 2.1 VOP). Špeciálne balenie sa účtuje podľa nákladových cien.

6.2    Nepredvídateľné a nezanedbateľné zmeny nákladov na zabezpečenie dodávok, ako sú náklady na suroviny, mzdy a energie, nás oprávňujú k mimoriadnym úpravám cien. Zmenená cena bude zákazníkovi oznámená písomne. Zároveň zákazníka výslovne informujeme, že príslušná zmena sa bude vzťahovať na príslušnú zmluvu, ak zákazník v lehote dvoch týždňov od oznámenia zmeny písomne nevznesie námietku. Ak zákazník vznesie námietku, každá strana má právo písomne vypovedať zmluvu s výpovednou lehotou desať pracovných dní. Úprava ceny v súlade s vyššie uvedeným nie je možná, ak dôjde k zvýšeniu ceny za dodávky, ktoré majú byť dodané alebo poskytnuté do štyroch mesiacov od uzavretia zmluvy. 

6.3    Naše faktúry sú splatné okamžite a musia byť uhradené bez zrážky. Odpočet zľavy je možný len na základe osobitnej písomnej dohody. Vyhradzujeme si právo zasielať faktúry elektronicky.

6.4    Nie sme povinní prijímať zmenky, šeky a iné prísľuby zaplatenia; akokoľvek, vždy ich prijímame s účinkami zaplatenia.

6.5    Za dátum prijatia platby sa považuje dátum, kedy sme sumu prijali alebo bola pripísaní na náš bankový účet. Ak je zákazník v omeškaní s platbou, sme oprávnení účtovať úrok z omeškania vo výške zákonnej úrokovej sadzby, v prípade peňažných pohľadávok vo výške základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky zvýšenej o 9 percentuálnych bodov počas celej doby omeškania. Tým nie je dotknuté právo na uplatnenie ďalších nárokov, vrátane nároku na náhradu škody alebo právo vymáhať plnenie súdnou cestou.

6.6    Okrem toho môžeme v prípade omeškania zákazníka so zaplatením podľa vlastného uváženia požadovať zaplatenie zostávajúcich splátok kúpnej ceny alebo iných pohľadávok voči zákazníkovi a podmieniť uskutočnenie ďalších dodávok z tejto zmluvy alebo z iných zmlúv, predchádzajúcim poskytnutím zábezpeky alebo platby súčasne s dodávkou.

6.7    Za zálohové platby alebo platby na účet neplatíme úroky.

6.8    Zákazník je oprávnený započítať (vrátane zníženia faktúry) alebo zadržať platby len vtedy, ak je jeho protipohľadávka nesporná alebo bola právoplatne priznaná. Ustanovenie bodu 7.4 tým nie je dotknuté.

6.9    Zákazník je povinný poskytnúť nám na požiadanie daňové doklady (vrátane potvrdení o prijatí), ktoré považujeme za potrebné v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami na preukázanie oslobodenia od DPH pri cezhraničných dodávkach tovaru. Zákazník je povinný nás bezodkladne informovať o neplatnosti a zmene svojho identifikačného čísla pre DPH.

6.10    V prípade fakturácie prostredníctvom dobropisu podľa zákona o dani z pridanej hodnoty je zákazník povinný dodržiavať predpisy o fakturácii podľa zákona o dani z pridanej hodnoty. Nezodpovedáme za škody, ktoré vzniknú v dôsledku použitia postupu vystavenia dobropisu, napr. vrátenie dane na vstupe a zaplatenie úrokov zákazníkom jeho daňovému úradu.

7.     Nároky z vád

7.1    Práva zákazníka v prípade vád tovaru a právnych vád tovaru, najmä v prípade odchýlok od popisu služby podľa ustanovení článku 4 VOP, sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka SR, ak nie je ďalej uvedené inak. V prípade konečného dodania nespracovaného tovaru spotrebiteľovi sa vždy budú použijú ustanovenia aplikovateľných právnych predpisov.

7.2    Zákazník si môže uplatniť nároky z vád tovaru za predpokladajú, že zákazník riadne splnil svoje povinnosti prezrieť tovar podľa § 427 Obchodného zákonníka SR a podať správu o vadách tovaru podľa § 428 Obchodného zákonníka SR, t. j. že dodaný tovar bez zbytočného odkladu skontroloval a že nám bez zbytočného odkladu oznámil zistené vady alebo, ak sa vada prejaví neskôr v priebehu bežnej obchodnej činnosti, nám túto vadu oznámil bez zbytočného odkladu po jej zistení, najmä – pokiaľ je to možné alebo to vyplýva z povahy veci - pred ďalším spracovaním alebo inštaláciou tovaru.

7.3    Ak má dodaný tovar vady, môžeme si na začiatku vybrať, či poskytneme dodatočné plnenie odstránením chyby (oprava) alebo dodaním tovaru bez vád (náhradná dodávka). Máme právo zvoliť resp. odmietnuť voľbu spôsobu odstránenia vád tovaru podľa príslušných ustanovení zákona. Zákazník môže odmietnuť ďalšie druhy voľby nárokov z vád tovaru, ak by určitý spôsob bol preňho nezaujímavý.

7.4    Sme oprávnení podmieniť následné dodanie tovaru zaplatením dlžnej ceny zákazníkom. V prípade existencie vád má zákazník právo uplatniť si zádržné právo len v prípade, ak by to bolo primeranom pomere k vadám a ak sa jeho protipohľadávka zakladá na rovnakom zmluvnom vzťahu.

7.5    Zákazník nám musí poskytnúť nevyhnutne potrebný čas a možnosť preskúmať oznámené vady najmä tak, že nám odmietnutý tovar odovzdá alebo sprístupní pre účely kontroly. V prípade náhradnej dodávky nám zákazník musí vrátiť vadný tovar v súlade so zákonnými ustanoveniami. Dodatočné plnenie nezahŕňa odstránenie vadného tovaru alebo opätovnú inštaláciu, ak sme pôvodne neboli povinní ho inštalovať.

7.6    Právo odstúpiť od zmluvy alebo požadovať zníženie ceny vzniká len vtedy, ak vadu nemožno odstrániť v primeranej lehote, ktorú určí zákazník, dodatočné plnenie je spojené s neprimeranými nákladmi, je neprimerané alebo sa považuje za neúspešné z iných dôvodov. Zákazník nie je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade nepodstatného porušenia zmluvy.

7.7    Ak sa požiadavka zákazníka na odstránenie vady ukáže ako neoprávnená, môžeme od zákazníka požadovať náhradu vzniknutých nákladov (najmä nákladov na kontrolu a dopravu), ak zákazník nedostatok vady mohol rozpoznať.

7.8    Nároky z vád nevznikajú najmä v prípadoch uvedených v bodoch 3.1 a 3.2 VOP, v prípade bežného opotrebenia alebo ak je vada spôsobená nedodržaním návodu na obsluhu, údržbu, montáž alebo inštaláciu, nevhodným alebo nesprávnym používaním alebo skladovaním zo strany zákazníka alebo zásahmi tretích osôb.

7.9    Náhradu škody a náhradu nákladov možno požadovať len podľa článku 8 VOP a inak sú vylúčené.

7.10 Uplatnenie Okamžité výmeny

 • Predávajúci definuje závadu tovaru, pri ktorej je možné uplatniť Okamžitú výmenu tovaru ako závadu výrobku, pokiaľ bol používaný v súlade s návodom na použitie, inou obdobnou dokumentáciou výrobcu k výrobku alebo spôsobom, ktorý zodpovedá normálnemu používaniu produktu.

 • Okamžitá výmena sa nevzťahuje na:

  • opotrebenie výrobku spôsobené jeho obvyklým užívaním

  • mechanické poškodenie

  •  poškodenie elektrickým prepätím, neodbornou inštaláciou, zanedbaním starostlivosti o tovar

  • používanie produktu v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými vplyvmi, ktoré sú priamo určené predajcom alebo výrobcom

  • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami

  • tovar, ktorý bol upravený zákazníkom (ohýbanie, brúsenie, náter atď.), v prípade, že vznikla vada v dôsledku tohto upravovania

  • tovar bol poškodený prírodnými živlami, vonkajšími príčinami alebo vyššou mocou (napr. náraz, iný mechanický či tepelný vplyv)

  • neodbornú manipuláciu zákazníka alebo tretej osoby s výrobkom alebo neoprávneným zásahom do výrobku

  • zníženie kapacity batérie po jej životnosti spôsobené používaním výrobku

  • vniknutiu tekutiny do výrobku a pod.

 • Na uplatnenie služby Okamžitá výmena je kupujúci povinný s reklamovaným tovarom doručiť kópiu faktúry, účtenky či iného dokladu preukazujúceho zakúpenie predmetného chybného výrobku v oficiálnom e-shope spoločnosti Freudenberg s.r.o. pre značku Vileda, teda www.vileda.sk, ktorý obsahuje službu Okamžitá výmena. Ďalej je kupujúci povinný doložiť fotodokumentáciu vady výrobku, ktorá je dôvodom reklamácie. Všetky spomínané podklady pre reklamáciu je povinný doložiť elektronicky na reklamačný email reklamace@ergotep.cz.

 • Na základe oprávneného uplatnenia služby Okamžitá výmena bude zákazníkovi poskytnuté jedno z nasledujúcich riešení:

 • Zákazník dostane zhodný výrobok za predpokladu, že sa zhodný výrobok bude nachádzať na sklade spoločnosti Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o.

 • V prípade, že sa zhodný výrobok nebude nachádzať na sklade spoločnosti Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o., zákazník dostane produkt s lepšími parametrami.

 • Výmenou výrobku bude nárok na uplatnenie služby Okamžitá výmena spotrebovaný. V prípade záujmu o využitie služby Okamžitá výmena k vymenenému výrobku je potrebné si službu znova dokúpiť pri výmene výrobku.

7.11    V prípade tovaru, ktorý nedodávame ako nový tovar v súlade so zmluvou, nemá zákazník nárok na vyššie uvedené nároky.

8.     Zodpovednosť (za škodu) a premlčanie

8.1    Zodpovedáme bez obmedzenia za škodu, pokiaľ sme sa my, naši právni zástupcovia alebo sprostredkovatelia dopustili úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti. To platí, aj v prípade, ak podvodne zatajíme vadu alebo v rozsahu nami prevzatej záruky. Obmedzenia zodpovednosti neplatia ani v prípade zodpovednosti podľa kogentných zákonných ustanovení.

8.2    V prípade škôd vyplývajúcich z ujmy na živote a/alebo na zdraví alebo z porušenia zmluvných povinností (hlavných povinností) sme zodpovední aj za nedbanlivosť. Zmluvná povinnosť je podstatná, ak jej splnenie v prvom rade umožňuje riadne plnenie zmluvy a zákazník sa pravidelne spolieha a môže spoliehať na jej splnenie. V prípade porušenia podstatných zmluvných povinností je však naša zodpovednosť obmedzená na predvídateľnú priemernú škodu typickú pre daný druh porušenia povinnosti. Vo všetkých ostatných ohľadoch a s výhradou prípadov uvedených v bode 8.1 VOP je naša zodpovednosť za nedbanlivostné porušenie povinností vylúčená. Uvedené pravidlo sa vzťahuje aj na porušenie povinností našimi zamestnancami a zástupcami.

8.3    Za porušenie práv duševného vlastníctva v súvislosti s predajom alebo používaním predmetu dodávky v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami tohto bodu 8 zodpovedáme, pokiaľ sú tieto práva duševného vlastníctva porušené pri používaní predmetu dodávky v súlade so zmluvou, ktorá bola so zákazníkom uzatvorená. To neplatí, ak sme predmet dodávky vyrobili podľa návrhov, výkresov, modelov alebo iných popisov alebo informácií poskytnutých zákazníkom, zákazník nám poskytol alebo vybral súčasti, diely alebo komponenty a my sme nevedeli a nemuseli vedieť, že tým dôjde k porušeniu práv duševného vlastníctva tretích osôb. Zákazník je povinný nás bezodkladne informovať o každom možnom alebo údajnom porušení práv duševného vlastníctva, o ktorom sa dozvie.

8.4    V prípade nárokov z vád dodaného tovaru podľa odseku 7 nám musia byť tieto vady oznámené bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného roka od odovzdania alebo od oznámenia o pripravenosti na odoslanie, ak má zákazník prevziať predmet dodávky, alebo od prevzatia, v prípade, že bolo prevzatie dohodnuté. Jednoročná premlčacia doba sa vzťahuje aj na zmluvné a mimozmluvné nároky zákazníka na náhradu škody vyplývajúcich z vád tovaru. Zákonné premlčacie doby pre uplatnenie nárokov zákazníka na náhradu škody podľa bodov 8.1 a 8.2 týchto VOP zostávajú nedotknuté v rozsahu v nich uvedenom.

8.5    Zákazník si môže voči nám uplatniť regresné nároky len vtedy, ak so svojím zákazníkom neuzavrel žiadne dohody, ktoré by išli nad rámec zákonných nárokov z vád tovaru a noriem zodpovednosti za škody. Ak nie je písomne dohodnuté inak, na rozsah prípadného regresného nároku zákazníka voči nám sa primerane použijú body 7 a 8 týchto VOP.

9.    Mlčanlivosť

9.1    Zákazník sa zaväzuje vykonať primerané opatrenia na zachovanie dôvernosti všetkých poznatkov a informácií technického a obchodného charakteru, ktoré od nás získal v priebehu obchodného vzťahu - bez ohľadu na formu (písomnú, ústnu, elektronickú atď.). ) - v akejkoľvek forme (písomnej, ústnej, elektronickej a pod.) - ktoré sme mu v rámci obchodného vzťahu odovzdali alebo sprístupnili, najmä receptúry, výkresy, modely, nástroje, technické záznamy, technologické postupy, prezentácie, softvér a iné technické a obchodné know-how, ako aj výsledky práce dosiahnuté v súvislosti s nimi, pokiaľ sú označené ako dôverné alebo ich dôvernosť vyplýva z okolností sprístupnenia alebo povahy informácií (ďalej spoločne len "dôverné informácie"): "Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu k tretím osobám, a to aj po skončení obchodného vzťahu, a nepoužívať ich, a to ani vo vlastnom podnikaní, na účely, ktoré presahujú konkrétny účel zmluvy uzavretej s nami. Okrem toho dôverné informácie môžu byť priamo alebo nepriamo sprístupnené len tým osobám, ktoré sa s dôvernými informáciami musia oboznámiť v rámci obchodného vzťahu a ktoré boli v súlade s ustanoveniami tohto bodu 9 VOP zaviazané zachovávať mlčanlivosť v zákonom rozsahu. Za dôverné informácie v tomto zmysle sa nepovažujú informácie, ktoré (i) boli zákazníkovi známe alebo zrejmé už v čase ich získania alebo sa stali zrejmými neskôr bez zavinenia zákazníka, alebo (ii) boli preukázateľne vyvinuté zákazníkom úplne nezávisle od získania dôverných informácií od nás, (iii) boli získané treťou osobou bez porušenia povinnosti mlčanlivosti alebo (iv) pre ktoré existuje úradná alebo súdna povinnosť zverejnenia alebo právne záväzné právo na zverejnenie.

9.2    Nami poskytnuté dôverné informácie, najmä výkresy poskytnuté v priebehu spolupráce, zostávajú naším majetkom a musia nám byť na požiadanie vrátené, najneskôr však po ukončení dodávateľského vzťahu. Zákazník nesmie realizovať zádržné právo k dokumentom alebo materiálom obsahujúcim dôverné informácie alebo podkladom.

9.3    Zverejnenie dôverných informácií nezakladá pre zákazníka žiadne majetkové práva, know-how ani autorské práva a nezakladá právo na skoršie právo prednosti v zmysle platných právnych predpisov o patentoch, dizajnoch a úžitkových vzoroch. Akýkoľvek druh licencie si vyžaduje písomnú zmluvu.

9.4    Odovzdané vzorky výrobkov, prototypy atď. nesmú byť analyzované, rozkladané, upravované alebo zisťovanie ich zloženia, a to z našej strany , a/ani zo strany tretích osô ("reverzné inžinierstvo"), ak to nie je technicky absolútne nevyhnutné na realizáciu výrobku.

9.5    Zmluvne dohodnutá ochrana dôverných informácii podľa tohto článku 9 je nezávislá od platných zákonných ustanovení o ochrane informácií a dopĺňa ich.

10.     Vyššia moc

10.1    "Vyššia moc" znamená výskyt akejkoľvek udalosti alebo okolnosti, ktorá bráni ktorejkoľvek Zmluvnej strane ("dotknutá strana") v plnení jednej alebo viacerých jej povinností podľa príslušnej Zmluvy vrátane týchto VOP, ak a v rozsahu, v akom dotknutá strana preukáže, že (i) takáto prekážka plnenia sa nachádza mimo jej rozumnej kontroly, a (ii) takúto prekážku plnenia nebolo možné v čase uzavretia príslušnej Zmluvy rozumne predvídať a (iii) dotknutá strana nemohla účinky takej prekážky plnenia rozumne odvrátiť alebo ich prekonať (napr. prírodné katastrofy, živelné pohromy, vojna, teror, sabotáže, epidémie, vládne opatrenia, embargo, sankcie, štrajky a výluky, prerušenie prevádzky, nedostupnosť surovín alebo výrobných materiálov). Pre vylúčenie prípadných pochybností, existencia udalosti vyššej moci nie je vylúčená len preto, že priamo ovplyvňuje jedného z našich dodávateľov.

10.2    V rozsahu a počas trvania vyššej moci je dotknutá strana oslobodená od svojich povinností a od akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s dodávkami (napr. z dôvodu oneskoreného plnenia) od okamihu výskytu udalosti vyššej moci, pričom o tom musí byť informovaná strana, ktorá nie je vyššou mocou dotknutá. V prípade výskytu vyššej moci v súvislosti s našimi dodávkami zostávajú dodacie podmienky podľa bodu 4 týchto VOP nezmenené; nie sme povinní organizovať dodatočné prepravy alebo rýchlejšie dopravné prostriedky na naše náklady. To platí aj v prípade predaja formou dodania na iné miesto, ako je miesto plnenia, alebo iných úprav, ktoré sú odchylné od bodu 4.

10.3    Ak trvanie vyššej moci vedie k tomu, že strana je ochudobnená o to, čo mohla odôvodnene očakávať ako plnenie podľa príslušnej zmluvy, alebo ak účinky vyššej moci trvajú nepretržite dlhšie ako 120 dní, má ktorákoľvek strana právo odstúpiť od príslušnej zmluvy písomným oznámením druhej strane s účinkami ukončenia zmluvy.

10.4    Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, ustanovenia tohto článku 10 nespôsobujú žiadne rozšírenie dôvodov zodpovednosti podľa článku 8 VOP, najmä nezakladajú objektívnu zodpovednosť, ani nebránia dotknutej strane, aby v súvislosti s neplnením využila iné právne nástroje vyplývajúce z platných právnych predpisov na svoju ochranu (napr. nemožnosť plnenia, neprimeranosť, zmarenie účelu zmluvy).

11    Dodržiavanie predpisov a sťahovanie tovaru  z trhu

11.1    Vzhľadom na existujúce obchodné vzťahy je zákazník povinný dodržiavať predpisy o zahraničnom obchode, najmä platné slovenské, európske a americké predpisy o kontrole vývozu. Vzhľadom na existujúce obchodné vzťahy s nami je zákazník povinný dodržiavať všetky právne predpisy, ktoré sa na neho vzťahujú, ako aj špecifikácie uvedené v compliance kódexoch alebo iných kódexoch, s ktorými sme ho oboznámili najneskôr pri uzatvorení zmluvy. To zahŕňa najmä zdržanie sa obchodovania v súvislosti so zbraňami hromadného ničenia alebo vojenským s použitím, neudržiavanie priamych ani nepriamych obchodných alebo iných kontaktov s teroristami, teroristickými združeniami alebo inými zločineckými alebo protiústavnými organizáciami a zabezpečenie vykonávania platných embárg prostredníctvom príslušných organizačných opatrení, európskych protiteroristických a proti zločineckých predpisov platných v rámci dodávateľského vzťahu, ako aj príslušných amerických alebo iných platných predpisov v rámci jeho obchodných operácií, najmä prostredníctvom príslušných softvérových systémov. Len čo tovar opustí naše príslušné priestory, za dodržiavanie vyššie uvedených ustanovení zodpovedá výlučne zákazník a je povinný nám nahradiť akúkoľvek škodu, vrátane všetkých vynaložených výdavkov a nákladov - vrátane primeraných odmien právnikov a poradcov a/alebo správnych poplatkov či pokút -, ktoré nám vzniknú v dôsledku porušenia právnych predpisov zo strany zákazníka, jeho pridružených spoločností alebo zamestnancov, zástupcov alebo sprostredkovateľov, pokiaľ za to zákazník nie je zodpovedný.

11.2    Budeme dodržiavať ustanovenia európskeho nariadenia o chemických látkach č. 1907/2006 ("REACH"), ktoré sa nás priamo týkajú, a budeme za ne zodpovedať v súlade s článkom 8 VOP. Za negatívne dôsledky (najmä škody, napr. vo forme úradných opatrení), ktoré sú založené na nedostatočných informáciách zo strany zákazníka, najmä na nesprávnych alebo neúplných návodoch na použitie v rámci dodávateľského reťazca, zodpovedá výlučne zákazník. Mimo EÚ je za dodržiavanie zákonných požiadavkou na chemické látky zodpovedný výlučne zákazník.

11.3    V rozsahu, v akom sa ktorákoľvek zo strán odôvodnene domnieva, že je potrebné povinné a/alebo tiché dobrovoľné stiahnutie predmetu dodávky, rozsiahla dobrovoľná výmena dodaných výrobkov alebo stiahnutie podstatnej časti zásob od zákazníka a/alebo sprostredkovateľov alebo akékoľvek podobné opatrenie (ďalej len "stiahnutie"), strany v dobrej viere odkonzultujú postup, ktorý sa má dodržať. Každá strana určí kontaktnú osobu pre komunikáciu týkajúcu sa stiahnutia tovaru z trhu. Zákazník nevydá žiadnu tlačovú správu ani iné verejné vyhlásenie alebo komunikáciu pre verejnosť v súvislosti so stiahnutím z trhu bez nášho predchádzajúceho súhlasu.

11.4    Zákazník nesmie priamo alebo nepriamo predávať, vyvážať alebo opätovne vyvážať do Ruskej federácie alebo na použitie v Ruskej federácii nami dodaný tovar, ktorý spadá do pôsobnosti článku 12g nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014.

12    Miesto plnenia, príslušnosť súdu, rozhodné právo

12.1    Zákazník je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu s nami len s naším predchádzajúcim súhlasom.

12.2    Miestom plnenia pre všetky nároky vyplývajúce z obchodného vzťahu, najmä z našich dodávok, je príslušné miesto, z ktorého sa dodávka uskutočňuje.

12.3    Na zmluvné vzťahy vyplývajúce z týchto VOP sa použije právny poriadok Slovenskej republiky. 

12.4    Miestne príslušným súdom pre riešenie sporov zo zmlúv podľa týchto VOP je Mestský súd Bratislava III. 

Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o.

IČO: 25087967

se sídlem Na Královce 31/4, Vršovice, 101 00 Praha 10

a brand of FREUDENBERG