Predĺžená záruka

Na sušiaky a žehliace dosky značky Vileda.

Na náš kvalitný výrobok (vybrané žehliace dosky a sušiaky na bielizeň) poskytujeme záruku po dobu 3 alebo 5 rokov, ktorá pozostáva zo zákonnej záruky a predĺženej obchodnej záruky. Na prvé dva roky sa vzťahuje zákonná záruka. Okrem toho Vám po uplynutí zákonnej záruky poskytujeme ďalší rok alebo 3 roky predĺženej obchodnej záruky. Vzhľadom k tomu, že podmienky zákonnej záruky a predĺženej obchodnej záruky sa líšia, prečítajte si, prosím, pozorne túto časť.

Zákonná záruka:

Na náš kvalitný výrobok máte zákonom ustanovenú 2 ročnú záruku. Zákonná záruka zabezpečuje, že výrobok je bez vád. Záručná doba začína plynúť dňom nákupu (dátum nákupu). V prípade, že výrobok bol objednaný online, zákonná záručná doba začína plynúť od doručenia výrobkov. Akonáhle sa počas zákonnej záručnej doby vyskytnú vady na výrobku, ste povinný uplatniť si svoj nárok okamžite a v rámci trvania zákonnej záručnej doby.

V závislosti od osobitostí jednotlivých reklamácií a v zmysle ustanovení § 622 a nasl. zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, máte, ako kupujúci, v závislosti od typy vzniknutej vady na výrobku, nasledujúce nároky:

V prípade odstrániteľnej vady máte nárok na bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady, s tým, že predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ako kupujúci môžete namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ako predávajúci však máme zároveň vždy nárok namiesto odstránenia vady, vymeniť vadný výrobok za bezvadný, ak to Vám, ako kupujúcemu, nespôsobí závažné ťažkosti.

V prípade neodstrániteľnej vady, brániacej riadnemu využívaniu výrobku, tak ako keby bol bez vady, máte nárok na výmenu veci alebo odstúpenie od zmluvy. Tieto isté nároky vám vznikajú aj v prípade odstrániteľnej vady, ktorej opakované vyskytnutie po oprave alebo väčší počet vád bráni riadnemu využívaniu výrobku.

Predĺžená obchodná záruka:

Nad rámec dvojročnej zákonnej záruky, máte nárok na predĺženú trojročnú obchodnú záruku na náš kvalitný výrobok. Predĺžená obchodná záruka zabezpečuje, že výrobok je bez podstatných  vád. Záručná doba začína plynúť dňom uplynutia dvojročnej zákonnej záruky (pozri vyššie).. Akonáhle sa počas predĺženej obchodnej záručnej doby vyskytnú vady na výrobku, ste povinný uplatniť si svoj nárok okamžite a v rámci trvania predĺženej obchodnej záručnej doby. Predĺžená obchodná záruka pre vybraný výrobok (zoznam produktov nižšie), ktorý ste si zakúpili, je Vám poskytnutá prostredníctvom Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o. so sídlom Na Královce 31/4, Praha 10, 101 00, Česká republika.

V závislosti od osobitostí jednotlivých reklamácií počas predĺženej obchodnej záruky, Vám podľa nášho uváženia poskytneme buď opravu chybných dielov alebo výmenu výrobku. V prípade, ak oprava nie je možná a identický výrobok už nie je k dispozícii v našom sortimente, obdržíte náhradný výrobok v rovnakej hodnote, ak to bude možné.

Táto záruka platí celosvetovo.

Zo záruky sú vylúčené:

(1) Vady spôsobené používaním alebo iné bežné vady spôsobené opotrebovaním

(2) Poškodenie v dôsledku nesprávneho používania alebo manipulácie (napr. náraz, otras, pád), ako aj nesprávneho skladovania

(3) Poškodenie v dôsledku nedodržiavania uvedených pokynov na inštaláciu a obsluhovanie

(4) Spotrebný materiál (konkrétne komponenty, pri ktorých sa očakáva, že si počas životnosti výrobku budú vyžadovať pravidelnú výmenu, ako napríklad poťahy žehliacej dosky).

Vrátenie kúpnej ceny nie je v prípade reklamácie v rámci predĺženej obchodnej záruky možné. Okrem toho, predĺžená obchodná  záruka neumožňuje uplatnenie nárokov na náhradu škody.  

Na uplatnenie nároku zo záruky ste povinný predložiť vadný výrobok a doklad o kúpe, a to predajcovi, u ktorého ste výrobok zakúpili.

Touto zárukou nedochádza k obmedzeniu Vašich zákonných práv, a to najmä zákonnej zodpovednosti predávajúceho za vady. Tieto sa na vás vzťahujú aj naďalej.

Zoznam produktov s predlženou zárukou:

ŽEHLIACE DOSKY

EAN

Celková záruka

Vileda Neo žehliaca doska

4023103218864

3 roky

Vileda Neo Plus žehliaca doska

4023103218918

3 roky

Vileda Star žehliaca doska

4023103218925

3 roky

Vileda Star Plus žehliaca doska

4023103218970

3 roky

Vileda Compact žehliaca doska

4023103118447

3 roky

Vileda Ultra Fresh Plus žehliaca doska

4023103237957

3 roky

Vileda Park&Go Plus žehliaca doska

4023103207714

3 roky

Vileda Total Reflect Plus žehliaca doska

4023103207721

3 roky

Vileda Perfect 2v1 Plus žehliaca doska

4023103207776

3 roky

VONKAJŠÍ SUŠIAK

EAN

Celková záruka

Vileda Sun-Lift vonkajší sušiak

4023103228504

3 roky

VNÚTORNÝ SUŠIAK

EAN

Celková záruka

Vileda Magnum sušiak na bielizeň 24m

4023103217386

3 roky

Vileda Universal sušiak na bielizeň 18m

4023103140592

3 roky

Vileda Solar sušiak na bielizeň 20m

4023103201927

3 roky

Vileda Extra sušiak na bielizeň 20m

4023103201903

3 roky

Vileda King sušiak na bielizeň 20m

4023103202139

3 roky

Vileda Premium 2in1 sušiak na bielizeň 18m

4023103202276

3 roky

Vileda Mixer 3 sušiak na bielizeň 30m

4023103202092

3 roky

Vileda Mixer 4 sušiak na bielizeň 40m

4023103202030

3 roky

Vileda Surprise sušiak na bielizeň 20m

4023103202016

3 roky

Vileda Doble sušiak na bielizeň 22m

4023103202115

3 roky

Vileda Infinity sušiak na bielizeň 27m

4023103201972

3 roky

Vileda Soft Care sušiak na bielizeň 21m

4023103234543

5 rokov

Vileda Infinity FLEX sušiak na bielizeň 30m

4023103229662

5 rokov

Vileda Express sušiak na bielizeň 3m

4023103202290

3 roky

Vileda Sunset sušiak na bielizeň 10m

4023103201958

3 roky

a brand of FREUDENBERG